Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

Gradski program za mlade

Gradski program za mlade možžete preuteti u nastavku u PDF formatu:

GRADSKI PROGRAM ZA MLADE

Gradski programi za mlade predstavljaju strateške okvire, smjernice za poboljšanje života mladih, međusektorsku suradnju i jačanje sudjelovanja mladih u donošenju odluka na lokalnoj razini s ciljem da se mladi aktivno uključe u političko-ekonomsko-društveni život svoje sredine i iskoriste svoje potencijale. Nažalost, u današnjem društvu ovo se uslijed trajnih općih gospodarskih, socijalnih i političkih problema dovodi u pitanje. Mladi ne nalaze dovoljnu potporu u institucionalnim tijelima za razvoj svojih potencijala, ili se potpore osmišljavaju jednostrano, bez sudjelovanja mladih, što negira ili umanjuje njihovo pravo da budu aktivni građani, da jednakopravno sudjeluju u demokratskim procesima odlučivanja u pitanjima koja su od važnosti za njihovu dobrobit. S ciljem isticanja i poticanja razvoja njihova potencijala za samostalno rješavanje problema i prepreka, i aktivno uključivanje u rad lokalne zajednice, jedinice lokalne samouprave moraju kreirati adekvatnu strategiju za mlade, u kojoj će kroz participativnu metodu sudjelovati i sami mladi.

Svjestan te činjenice, Grad Pregrada je prošle godine (u rujnu) inicirao projekt Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade, kojemu je glavni cilj bio upravo izrada Gradskog programa za mlade (GPM). Samom projektu prethodilo je javno savjetovanje, održano 24. Svibnja, na kojem je sudjelovalo 20 osoba – među njima predstavnici OCD-a, političkih stranaka, Savjeta mladih i gradske administracije te građani. Svi prisutni su se složili da je nužno donijeti strateški okvir politike za mlade u Gradu, a kao prioritetna područja istaknuli su: izvaninstitucionalno obrazovanje mladih posebice po pitanju problema koji muče mlade – ovisnosti, nasilje, socijalne vještine; pitanju provođenja slobodnog vremena s naglaskom na činjenicu da gradu nedostaje prostor za koncerte te kino i kazališne predstave te nedostatak sportskih aktivnosti. Uvažavajući konstatacije sudionika savjetovanja, u partnerstvu s Kulturno umjetničkim društvom Pregrada i Klubom mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije Grad je pripremio projekt i prijavio ga na natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih, koje je prepoznalo vrijednost inicijative i projektu odobrilo sredstva u visini 69.250,00 kuna.

Cijeli projekt, od savjetovanja pa nadalje, odvijao se kroz participativni model sudjelovanja i odlučivanja. Tako je, po odobrenju projekta od strane Ministarstva, formirana i kroz edukativne radionice educirana Radna skupina od deset predstavnika udruga mladih, Savjeta mladih i gradske uprave koja je započela rad na izradi GPM. Usporedno s „treningom“ Radne skupine, kojeg je provodio Autonomni centar iz Čakovca (ACT), pokrenuta je velika on-line Anketa ispitivanja problema, potreba i mišljenja mladih u Gradu Pregradi, u četiri zasebne cjeline, s ciljem dobivanja podataka o potrebama i problemima mladih s područja Grada.

Radna skupina je na temelju rezultata ankete provedene među mladima definirala pet glavnih tematskih ciljeva – područja unutar kojih bi se GPM trebao razvijati, kako bi se mladima na području Pregrade omogućilo aktivnije uključenje u rad lokalne zajednice.

Temeljni naglasak programa je na izvaninstitucionalnom obrazovanju mladih, posebice po pitanju problema koji muče mlade – ovisnosti, nasilje, socijalne vještine; kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena s naglaskom na kulturne i sportske aktivnosti te smanjenje centralizacije aktivnosti u Gradu i rješavanju nepovoljnog položaja mladih u širem ruralnom području koji imaju manje mogućnosti za sudjelovanje i u onim postojećim događanjima. Ako se malo vratimo unazad, možemo vidjeti kako su to i temeljne odrednice koje su istaknuli sudionici javnog savjetovanja, što samo pokazuje kako su građani grada Pregrade itekako svjesni problema s kojima se mladi susreću.

Ukratko, glavne odrednice GPM-a grada Pregrade u djelovanju i poticanju mladih Grada Pregrade su:
-    Podupirati i promicati neformalno, izvaninstitucionalno i cjeloživotno obrazovanje mladih.
-    unaprijediti perspektive za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih na području grada i županije
-    stvoriti infrastrukturne i institucionalne uvjete za kvalitetno provođenje slobodnog vremena te kulturnih aktivnosti mladih
-    poticati aktivno sudjelovanje mladih u društvenom i političkom životu grada
-    promovirati i podupirati zdrave stilove života mladih

Pri definiranju ovih odrednica Gradskog programa mladih, temeljno je shvaćanje kako su mladi kao društvena skupina bitni prvenstveno kao generatori budućeg rasta i razvoja u gospodarskom i društvenom smislu, sa snažnim kreativnim, inovativnim i produktivnim potencijalima koje treba njegovati i razvijati.

Stoga se provedba ovoga programa kao temelja i okvira gradske politike za mlade, temelji na načelima podrške mladima u ispunjenju potencijala i aktivnom sudjelovanju u životu lokalne zajednice, partnerstva sa udrugama mladih i mladima i drugim društvenim dionicima, participativnim pristupom koji obvezuje nositelje aktivnosti da u program uključe sve zainteresirane pojedince i organizacije mladih, ali i transparentnosti i odgovornosti nositelja gradske politike u ispunjavanju ciljeva ove strateške vizije unapređenja položaja i kvalitete života mladih u Gradu Pregradi.

ŠTO NOVI GPM NUDI MLADIMA NA PODRUČJU GRADA?

Suvremene generacije mladih u Hrvatskoj sazrijevaju u općim društvenim uvjetima koji se znatno razlikuju od onih u kojima su odrastale ranije generacije mladih. Od općih uvjeta života, poput višegodišnje gospodarske krize koja je zahvatila i druga područja društvenoga života, zbog koje mladi otežano preuzimaju društvene uloge i zadaće, pa do specifičnih uvjeta, poput regije, socijalnog statusa, obrazovanja, dostupnosti sadržaja, činjenica je kako je razdoblje individualnog sazrijevanja uvijek ispunjeno specifičnim teškoćama s kojima se suočavaju kako mladi koji se trebaju integrirati u određeno društvo, tako i društvo koje treba prepoznati, poticati i prihvatiti nove ideje i svjetonazore koje svaka nova generacija u većoj ili manjoj mjeri donosi.

Navedeno se odnosi i na grad Pregradu. Uz opće uvjete, koji (nažalost!) nisu zaobišli ni Pregradu, grad Pregrada je određen i mnogim specifičnim uvjetima koji u krajnjoj liniji određuju položaj i mogućnosti mladih za aktivno sudjelovanje u političko-društvenom životu grada. Svi prisutni na savjetovanju sada već davnog 24. svibnja 2014. godine složili su se da je nužno donijeti novi strateški okvir politike za mlade u Gradu – Gradski program za mlade.

Što novi GPM donosi mladima? Kod analize GPM-a kao dokumenta, možemo se osvrnuti na ciljeve programa, na mjere po pojedinim ciljevima i na aktere, na očekivane rezultate i koristi koje bi pojedini cilj trebao dati. No, treba imati na umu da je svaki GPM strateški okvir i kao takav prikaz budućeg željenog stanja. S obzirom da je trajanje GPM-a predviđeno rokom od 6 godina, bilo bi bezrazložno i nezahvalno raditi analizu budućih 6 godina, budući da je GPM tek na početku. Stoga se nećemo vraćati na ciljeve programa koji su opisani u prethodnim tekstovima. Ali ćemo se osvrnuti na početak. Početak koji obećava i daje nadu da će GPM ostvariti zadane ciljeve.  Osvrnut ćemo se na rezultate i koristi koje još nisu vidljive na papiru, na koristi koje su vidjeli i osjetili oni koji su prvotno sudjelovali u izradi samog GPM-a. GPM je više od dokumenta, ili papira: on je proces – proces suradnje, učenja, razmjene mišljenja, uvažavanja razgovornih strana….GPM je poput živog organizma, čija se živost vidi u interakciji njegovih aktera. Kroz izradu ovakvih, lokalnih programa za mlade, mladi se uključuju u donošenje i provođenje odluka na lokalnoj razini i upoznaju s političkim djelovanjem kao jednim od načina rješavanja značajnih pitanja za život mladih u lokalnoj zajednici. Primjenjujući načelo participacije svih zainteresiranih pod jednakim uvjetima, mladi se kao aktivan subjekt donošenja gradskog programa osnažuju i potiču kao aktivni građani, a istovremeno sa njima se za javno djelovanje osnažuju i organizacije mladih i za mlade na području grada. Lokalna samouprava jača se i obrazuje za javni dijalog, participativne modele donošenja odluka i provedbu politika za mlade. Akteri surađuju, izmjenjuju znanja, dogovaraju intervencije, uvažavaju specifične potrebe onog drugog... program je živo biće. Participativan proces donošenja programa tako ujedno postaje proces učenja i izgradnje vještina za aktivno građanstvo što je trajna korist za sve uključene u izradu gradskog programa za mlade.

I upravo ovo je ključan moment i vrijednost GPM-a na njegovom početku; cilj GPM-a nije donošenje jednog akta-papira, već prijenos informacija, edukacija i informiranje od strane onih koji su sudjelovali u izradi GPM-a, na one koji žele biti aktivni građani; prijenos znanja na organizacije civilnog društva koje doprinosi razvoju civilnog društva, ali i razvoju samih udruga koje stečena znanja i vještine mogu koristiti i u budućnosti i tako utjecati na formuliranje javnih politika u lokalnoj samoupravi. Cilj je povećanje informiranosti lokalne zajednice o politikama za mlade kroz razne metode, a koje uključuju promidžbene aktivnosti (izrada, tisak i distribucija promidžbenog materijala), informiranje preko društvenih mreža te lokalnih portala, organizacija događanja poput koncerata za mlade, fotografske izložbe, sportskih događanja. Cilj je pokrenuti mlade, dati im priliku da se izraze i zauzmu svoje mjesto u društvu, da izraze svoje stajalište i postanu punopravni, demokratski obrazovani građani. Cilj GPM-a je izgradnja demokratske političke kulture među mladima, koja proizlazi iz realizacije ovakvog programa i  predstavlja trajno uvećanje socijalnog kapitala u zajednici.

GPM je već polučio prve uspjehe: zajedničkom suradnjom mladih, udruga mladih i Grada organizirane su brojne gore navedene aktivnosti kojima su građanima prezentirane projekti i udruge mladih, uspostavljena dobra suradnja i prenesena važna znanja za daljnje djelovanje.

Novi gradski program za mlade, dakle, mladima prvenstveno donosi priliku za učenje, razvoj i spoznaju svojih potencijala, formulaciju i ostvarenje svojih želja i potreba u ravnopravnom odnosu spram lokalne vlasti, u uvjetima participativne demokracije, u zajedničkoj suradnji na ostvarenju jednog jedinog sveobuhvatnog cilja i polazne točke u izradi GPM-a: podizanja kvalitete života mladih u Gradu Pregradi.

U izradi Gradskog programa za mlade u okviru Projekta “Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade” sudjelovali su:
•    Marko Veššligaj – gradonačelnik
•    Ksenija Ogrizek Herak – voditeljica projekta
•    Krunoslav Kučišš– asistent za koordinaciju izrade GPM-a
•    Tajana Broz i Natalija Leskovar – izvoditeljice projekta
•    KUD Pregrada i Klub mladih tehničara KZŽŽ – partneri projekta
•    Savjet mladih Grada Pregrade
•    Radna skupina za izradu GPM
•    Pregrada.info
•    Civilna udruga građana (CUG)
•    Udruga mladih Cigrovec
•    Udruga RUŽ za promicanje sportsko rekreativnih aktivnosti Pregrada
•    Ivana Radanović – Mreža udruga Zagor
•    Zrinka ŠŠajn – Autonomni centar iz Čakovca (ACT)

Reklama