Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

25.08.2019. 17:39:36 - Tomica Kolar

Černa cirkva

Hu nem kraju nič nie bilu nak kak trieba. Ljudi su bili bezvoljni, splašeni i žalosni. 
Jihavu farnu cirkvu, na verhu briega, prehzela je Strahota. 
Od dneva da se je tuo dagodilu ciela cirkva je pačernela. Si zidi, abloki, krof i turen su bili čistu, čistu černi. 
Daleku su se čuli glasi da je Strahota pervu nuoč, da se je zdignila, fundala župnika i jengavega šekutara keri su šli gledat kaj se tuo događa, zakaj je cirkva od turna hnaduol počela černeti. Našli su jih zgerčene hjutra pred vrati. 
Strahota se je svojega gruoba zdigavala saku nuoć, hodila pa cirkvi i iskala živu dušu za pajesti. Strahota je bila duša ke nij bila ni sim ni tam, niti živa niti mertva, a nie ke su ju h gruobnu raku spravili pret stotinu liet, znali su kaj je i kak je i h kamenu su napisali kakva bu juj sudbina na tem svietu. 
Na raki je na jeni strani pisalu: "Sedam bu jih trieba hmrieti či buš htiela ti živeti.", a na drugemu kraju pa: "Tri krat skriti, došal te bu hbiti." Ili bu opet živela ili bu jen krat za navek mertva či se bu našal takaf ke juj nebu strahu. 
Strahota je htiela živeti i za življeje bi pojiela i sedamdesetsedam duših, či bi bilu trieba. Čim je pala perva kmica, saki dien, una se je stala z gruoba i čakala. 
Kotarski namesnik puoslal je tede četiri žandare s puškami i bajunietami. Kak po dne niesu mogli nič najti, pastavili su stražu h cirkvi, nutre su se zaperli i čakali kaj bu. Se četiri mertve hjutra su našli vune pred vrati. Nij jim bilu pomuoči. 
Ljudi su onda zaklenili cirkvu i nišer več nij hupal iti blizu niti po dne, a Buog ne daj pa nuoči. 
Blaž se je čes tie kraj pešice šol gmof z Rusije, ke je dvie leti bil zarobljen poklje velikega rata. Da je vidal kak su ljudi buogi pital je, a uni su mu se po duši pavedali. H ratu se je Blaž sega nagledal i nij ga bilu ničega strah, a bil je i fleten i mlad.

Za strošek i dobru vuolju obečal je da bu od jega ka bu jihava cirkva opet biele. Da un tuo, z Buožjuj pomuoči, more napraviti. 
H pervem večerku pokazal mu je jen stari čovek, keri je sam za sebne rekal da ga i tak nij škoda, černu cirkvu. Kut se hu ju ide, ke je šekeštrija, ke su štienge za na kuoruš i na turen i ke je paklopljena gruobna raka h keri po dne leži Strahota. Otpravil je deda dok je još bilu dnevnega svekla, zaklenil se je h cirkvu i legal se pot klupu. Da je pala kmica pastrugnil se je teški kamen z gruoba s kerega se je stala visoka, kmična spaduoba strašnega lica. 
"Čutim te, čutim! Ti si sedmi! Tebe sam čakala! Kam si se skril? " 
Blaž je dobru pazil kam Strahota ide. Dok je počela ljukati pot klupe un se je skaturnil, tak ka je uveke bil na drugi strani od je. Una je kričala i klela i iskala, a nuoč je palahku šla. Pred jutru, več je čes uoblak malu pasvietilu, Strahota je zadji krat zakričala i skočila h svoju raku. 
Ljudi su vune čakali i niesu mogli vervati da su Blaža vidali živega kak ide s cirkve, a još su se bolj začudili da je sunce posvietilu, a ober jih je zablesnil bieli turen. "Tri krat skriti, došal te bu hbiti." 
H drugem večerku ljudi su dopratili Blaža i stisnili mu ruku za sreču. Un je zaper teške vrata za suobuj i akrenil ključ. Pre zadji dnevni svetlosti hitru se je spel na kuoruš. Na kuorušu su bile velike orgulje. Un je mieknil diesku keru mu je pervi dien pokazal stari čovek i zavliekal se iza mieha. Onda se je čulu škripaje, kamen se je pasmeknil, a Strahota je zišla vun. 
Strahota nie hodila, una je ober puoda letiela, mehku i palahku. Miela je duge sive lasi, široke sive haljine, na rukah je miela duge perste z dugačkimi, černimi noktami. Nuo pa, kaj je na ji bilu najbolj strašnu je bilu tuo ka una na licu nie miela oči. H očima se more vidati ljucka duša, a una duše nij miela. 
"Proklet budi! Ti bi mene htel fundati, ti misliš da buš tri krat skriti! Nacuj buš moj! Spila ti bum dušu čes gerkljan čim te najdem! KE SI?! "

Šla je pa cirkvi kak miegla grabi puolje. H šekeštriji je zvadila se ladice, prignila se pot saku klup, došla je na kuoruš i se spregledala, samu nie pogledala za mieh, tam ke se je skril Blaž. Kričala je, cvilila kak pregrieha. I došlu je jutru. Una h raku, a Blaž pret cirkvu. Ljudi su ga čakali, donesli su mu jesti i piti, na licaf jim je vidal da su zadovoljni. 
Pagledali su gore i meli su kaj vidati. I turen i cieli krof i kamad zida nisu več bili černi nek bieli kaj pervi zimski snieg, a na suncu se je ta belina blieskala na daleku i si su hu ju ljukali i Boga molili za Blaža i jengaf kuraš.
H trečem večerku Blaž je zaklienil teške vrata i skril se pot glavni oltar. Da je Strahota zdignila kamen svoje rake i zakričala strašni krič, Blaž je prestal dihati. Znal je da muora biti čistu, čistu tihu i čim bolj meren. 
"Nebuš! Nebuš tri krat skriti! Dva krat si me fkanil, ali nacuj buš moj! Ti buš sedmi! Tvoja duša hu me pliva, jas bum opet živa! KE SI?! KE SI?! KE SIIIIIIIIIIII?!!! " 
Strahota je šla hitru kak veter. Zde je bila h šekeštriji, zde za klupami, zde na predikalnici, zde h turnu, zde na kuorušu. Da se je zavliekla h ljukju iza mieha ke je Blaž bil pruošlu nuoč i čulu se je: "Tuj si bil!!!", un je skuočil spretnu kak maček. 
H tri korake preskuočil frajšinu, hitil se h raku ot Strahote i pakril se s kaputam po glavi. Nigdar još nij čul takvega kriča. Nuoč je šla proti jutru, Strahota je iskala i iskala, a jeza i strah hu ji su bečali. 
"Čutim te! Čutim te da si tuj nekeri! Zubi su mi oštri, a tvoja je duša mehka." Strahota si ni mogla pamoči. Z istoka se kazala svetlost. Bil je cajt da se spravi nazaj h svoju raku. Dok je došla blizu vidala je da nutre negdu leži. Ni mogla vervati. Znala je Strahota, kak je i Blažu povedal stari det, da h svojemu gruobu una nema muoč nikuga hbiti niti mu dušu spiti. 
"Ti!!!" Kak hupaš?! Zijdi vun! Ide sunca perva zraka, tuo je moja raka!!! 
Da je tuo zgavorila sunce je pasvietilu po rubu jujnine haljine s kere se je odmah pačelu dimiti. Strahota se je onda ober svojega gruoba hvila za nazaj, raširila ruke i zdignila glavu proti nebu, a cirkva se je zatresla ot prestrašnega smertnega kriča. Strahota je gariela, šla h pepel, a pepel je padal pa Blažu i pa kaputu i pa merzlemu kamenu. Krič je htihnil, serce mu je tuklu kaj buben, palahku se je stal. 
Svekloba je po cirkvi presterla najliepše farbe. Bilu je gotavu. 
Vune je Blaža čakal narod s cielega nega kraja. 
Stare babe i dedi, mala dieca, mladi muži h bielih rubačah i žene h bielih kikljah, bielih kak i liepa biela cirkva s kere je zišal. Zapopievali su i zatancali h krug. 
H sredinu su deli Blaža, a un se je ž jimi smijal i papieval. Jihave su mu papiefke bile liepe kak i ne z jengavega kraja. Veselju i slavlju nie bilu kraja tri dni. 
Blažu su na dar dali biciklin i tuliku stroška ka je mel dosti za cieli put nazaj do svoje domovine. 

 

 

 

Prema kazivanju Blaža Žigera, narodnog pripovjedača iz Pregrade
Lipanj, 2019.

Ilustrirala Dora Kolar

Vezano

Arhiva

Arhiva kolumni

Reklama