Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Kolumne

16.11.2007. 14:14:36 - Boris Krizmanić

Ostala prezimena

Dok se za većinu prezimena nastalih prema krvnom srodstvu i prema zanimanju s velikom sigurnošću može reći da su nastala u drugoj polovici 16. stoljeća (nakon Tridentskog koncila), za prezimena od naziva životinja (zoonimi) i od naziva biljki (fitonimi) teško možemo odrediti vrijeme nastanka. Može se pretpostaviti da je dobar dio njih stariji od onih nastalih prema krvnom srodstvu i sežu u doba čvrste povezanosti čovjeka i biljnog odnosno životinjskog svijeta.

Kod dijela prezimena nastalih od fitonima nije također jasno da li su nastala direktnom fitonimskom motivacijom ili su izvedena od toponima te motivacije (npr. prezime Klenovšak moglo je nastati prema fitonimu klen ili od etnika Klenice ili Klenovec. Pitanje je što je, dakle, starije - prezime ili etnik?

Prezimena zoonimske motivacije:

 • Crviček - crv (nadimačkog porijekla)
 • Drožđan - drozd, ptica pjevica
 • Čuček - mladi kokot (nadimačkog porijekla)
 • Čuk - ćuk
 • Ćuk - isto kao Čuk
 • Golub - golub (usp. Ptičar)
 • Golubić - isto kao Golub
 • Grilec - zrikavac, kukac ravnokrilac (lat. gryllus), nadimačko prezime
 • Kušar - gušter
 • Orel - orao (dijalektalno)
 • Orlović - orao
 • Picek - pijetlić (vidi: Čuček)
 • Pevec - pijevac, slovenski oblik zoonima)
 • Puhek - puh, nadimačko
 • Škorc - dijalektizam od čvorak
 • Vrabec - vrabac (dijalektizam)
 • Vrabić - isto kao Vrabec
 • Zajec - zec (dijalektizam) 

Prezimena fitonimske motivacije:

 • Ceraj, Cerovski - cer (ili iz Cerja)
 • Brezak - breza ili iz Brezja
 • Drenški - dren
 • Fiolić - fiola, ljubi(či)ca
 • Grahovar - grah
 • Grašić - grašak, mali grah
 • Hajdinjak - hajdina, heljda; moguće i od vrste ljetnog vrganja (hajdašica)
 • Hmelina - hmelj
 • Hrenar - hren
 • Hršak - raž (dijalektizam hrž)
 • Hrženjak - vidi Hršak
 • Hržica - vidi Hršaka
 • Hržina - vidi Hršak
 • Jagodić - jagoda
 • Javorić - javor
 • Javornik - isto kao Javorić
 • Kic - kic, ostatak kukuruznog klipa (nadimačko)
 • Klasić - klas (žita itd.)
 • Koprivnik - kopriva
 • Koprivnjak - isto kao Koprivnik
 • Koružnjak - kukuruz (dijalektalno: koruza)
 • Koren - korijen (dijalektalno: koren)
 • Leskovar - lijeska
 • Lipnjak - lipa
 • Regvar - regvar (srodno s Radić)
 • Ružak - vidi Rožman
 • Sporiš - sporiš, livadna biljka
 • Šafranko - šafran
 • Šaš - šaš, močvarna biljka
 • Živičnjak - živica

Prezimena od prirodnih pojava i sl:

 • Burić - bura, od imena Burko, Buro (ime se nadijevalo djetetu rođenom u vrijeme bure)
 • Jug - jug, strana svijeta
 • Jutriša - jutro, moguće ranoranilac, marljiv čovjek
 • Petek - petak, dan u tjednu (nejasna motivacija)
 • Pondeljak - ponedjeljak, dan u tjednu
 • Večerić - večer, doba dana

Prezimene neodređene motivacije:

 • Cesarec - u cesarovoj (carevoj) službi , moguće nadimačko prezime
 • Dečman - Njemčev čovjek, u Njemčevoj službi (njem. Deutsch - man)
 • Kralj - kralj, prema kraljevskoj službi (moguće nadimačko prezime)
 • Krog - krug
 • Tuđina - Deutsch - ina  (Njem - čina), isto kao Dečman
 • Županić - župan, u županovoj službi, ili nadimačko prezime

Vezano

Arhiva

Arhiva kolumni

Reklama