Pregrada.info - nezavisni pregradski portal

Novosti

16.11.2011. 18:50:17 - Novi list

REAGIRANJE JO甀CE GOLUB OBJAVLJENO U NOVOM LISTU

Reagiranje Jo緄ce Golub: Mobing, osobni interesi i "pravno nasilje"

Foto: vecernji.hr

Prenosimo reagiranje Jo緄ce Golub, biv筫 voditeljice ra鑥novodstveno-financijske slu綽e Niskogradnje, objavljeno u rije鑛om Novom listu.

Biv筰 direktor Julije Fi箃er i sada筺ji direktor Zlatko Kantoci kao 鑕lne osobe poduze鎍 Niskogradnja d.o.o. Pregrada svojim radom potvrdili su da su eksponenti pro鑕lnika grada Ivana Kri箃i鎍 i tzv. stru鑞e koordinacije polupismenih politi鑛ih koalicijskih partnera, a njihov glavni "mentor" je gradona鑕lnica Pregrade Vilmica Kapac. Njihov zajedni鑛i cilj je zapravo propast Niskogradnje, a ne interesi poduze鎍 koje zapo筶java 49 djelatnika.

Posebne "zasluge" za ovakvo stanje pripada sada筺jem direktoru Zlatku Kantociju i njegovoj "mentorici" – gradona鑕lnici Pregrade Vilimici KaPACbez koje Direktor ne mo緀 donijeti ni jednu ozbiljnu odluku, a da po "svoje mi筶jenje" ne odlazi na brifinge Gradona鑕lnici

Da ovaj "igrokaz" sa NISKOGRADNJOM bude potpun, moram napomenuti da je gradona鑕lnica istovremeno i predsjednica Nadzornog odbora poduze鎍 Niskogradnje, a da ne spominjem njeno protivljenje da autorica ovog 鑜anka - Jo緄ca Golub bude 鑜an Nadzornog odbora koju su radnici legitimno izabrali. Ipak je na kraju morala potpisati 鑜anstvo Jo緄ci Golub u NO.

O njenom mobingu i mobingu direktora Kantocija prema meni podnijela sam tu綽u za du筫vne boli i zahtjev za isplatu naknade od 5 milijuna kuna, jer je moje zdravstveno stanje zbog toga ozbiljno naru筫no, a druga tu綽a odnosi se na ispla鎒nu naknadu za neiskori箃eni god. odmor za 2011. i regres za GO te neispla鎒nu naknadu za 鑜anstvo u Nadzornom odboru Niskogradanja d.o.o.

Svojim mobingom, poni綼vanjem, degradiranjem na ni緀 radno mjesto i ukidanjem mojeg radnog mjesta voditelja ra鑥novodstveno-financijske slu綽e primorali su me da napustim poduze鎒, pa sada mogu "proslaviti" moj odlazak.

Ugled Niskogradnje stvaran godinama u poslovnom okru緀nju, u cijelosti je naru筫n "zaslugom" direktora i gradona鑕lnice.

Gradsko vije鎒 Pregrade u svojstvu vlasnika donijelo je veoma 箃etnu odluku o znatnom smanjenju temeljnog kapitala Niskogradnje povla鑕njem zemlji箃a na lokaciji kamenoloma i mrtva鑞ica u vlasni箃vo Grada iako su te nekretnine nu緉e za uspje筺o poslovanje poduze鎍 i ne samo to nego na te iste nekretnine donesena je odluka da se obra鑥nava mjese鑞a naknada Niskogradnji za pravo kori箃enja istih u znatnom iznosu 箃o dodatno optere鎢je uspje筺o poslovanje Niskogradnje.

Prema meni se provodio sustavni mobing i to 鑙tavu godinu dana od omalova綼vanja, podmetanja, ignoriranja, za vrijeme vikenda bez mog prisustva useljavali su u moj ured djelatnicu koja nema nikakve veze sa ra鑥novodstvom i financijama, ali je imala veze sa zadacima koje je dobila od direktora da se slu緄 metodama prislu筴ivanja i ometanja mene u radu. Poku筧j uru鑙vanja izvanrednog otkaza zbog friziranog revizorskog izvje规a, koji je Uprava dva puta povla鑙la iz po箃e, 箃o je odista van svake zdrave pameti. Nepravilnost navedena u revizorskom izvje规u nije postojala, a to je i dokazano pismenim o鑙tovanjem stru鑞e ku鎒 za ra鑥novodstvo, poreze i financije TEB d.o.o. iz Zagreba da su svi poslovni doga餫ji ispravno evidentirani u poslovnim knjigama za koje je revizija isticala "nepravilnost", 鑙me je demantirano frizirano revizorsko izvje规e.

Nakon svih bezuspje筺ih poku筧ja da me se rije筫, na筶i su "spasonosno rje筫nje".

Sastavili su novi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji kojim je ukinuta slu綽a ra鑥novodstva i financija pa tako i radno mjesto voditelja ra鑥novodstveno-financijske slu綽e kako bi se degradiralo Jo緄cu Golub koja nije bila sklona da izvr筧va nezakonite radnje i kao takva nije odgovarala politi鑛oj koordinaciji, 鑙ji 鑜anovi ciljaju na svoje osobne interese u Niskogradnji.

 

Na sindikalnog povjerenika vr筫n je pritisak da svoju aktivnost provodi u korist poslodavca, a ne radnika, da potpi筫 dokumente o suglasnosti na dono筫nje Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i Pravilnika o pla鎍ma retroaktivno i prijeti mu se otkazom.

Poslovnom politikom ciljano se vodi poduze鎒 u propast, prodaja se smanjuje za 50%, pove鎍vaju se tro筴ovi poslovanja, pla鎍ju se skupocjeni idejni i glavni projekti za kamenolom, iako postoji vjerodostojan Zapisnik rudarskog inspektora sa鑙njen krajem 2010. g. da je sve ra餰no u skladu sa propisima i pravovaljanim rudarskim projektom.

Vr筰 se zabrana miniranja od travnja 2011. godine, pove鎍vaju se cijene kamenih materijala, ciljano se ide na gubitak tr緄箃a i stvaranja gubitka u poduze鎢. Ve鎖na komunalnih djelatnosti je u gubitku koje su se do sada pokrivale iz ostvarenog dobitka u djelatnosti kamenoloma. Gradona鑕lnica ne daje suglasnost za pove鎍nje cijena distribucije vode iako je Zakonom odre餰no da se moraju iz cijene vode pokrivati svi tro筴ovi distribucije vode, niti za pove鎍nje cijena usluga na grobljima. Vrijednost naknade koju pla鎍 grad Pregrada ne pokriva 50% stvarnih tro筴ova odr綼vanja i 鑙规enja javno prometnih povr筰na.

Od mene se tra緄o nerealan izra鑥n kalkulacije cijene ko箃anja kamenih materijala kako bi se pred Gradskim vije鎒m prezentiralo da se prodavao nesortirani kameni materijal ispod cijene ko箃anja, a realna kalkulacija pokazuje da su prodajne cijene bile ugovarane iznad cijene ko箃anja.

 

Krucijalni cilj Uprave i ve鎖ne NO je da se racionaliziraju prihodi za 50% na ni緀, a da se pove鎍ju tro筴ovi poslovanja. Da bi se njihova koncepcija pove鎍nja tro筴ova poslovanja realizirala naru鑥ju se skupocjeni projekti za ne鑙je budu鎒 potrebe, ispla鎢ju se nepotrebne naknade za intelektualne usluge umjesto da se koriste vlastiti ljudski resursi, pro鑕lniku grada Pregrade ispla鎢ju se naknade za sudjelovanje u radu Povjerenstva za javnu nabavu.

Na izmi筶jeno radno mjesto zapo筶javaju turisti鑛u djelatnicu sa pla鎜m neznatno ni緊m od direktorove, pla鎍ju se enormni iznosi revizorima da bi se "na筶e" nepravilnosti u poslovanju koje ni u jednom segmentu poslovanja ne postoje, 箃o je potvr餰no kona鑞im revizorskim izvje规em kojeg je Gradona鑕lnica na vije鎢 obrazlagala onako kako njoj odgovara, a ne onako kako stvarno jeste.

Niskogradnju sada筺ji direktor Zlatko Kantoci sa "svojom savjetnicom" i Gradona鑕lnicom ciljano baca na "koljena" i vodi u propast u cilju privatizacije kamenoloma i davanja koncesije na grobljima u privatne ruke.

Reklama